Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

Muốn được thuê gấp 2 lần bình thường? Hãy tải lên ảnh đại diện của bạn và hình ảnh/video/audio về các công việc bạn đã thực hiện để khách hàng tham khảo.

  1. Thêm ảnh đại diện

11-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

12-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

13-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

2. Thêm media cho những công việc đã làm

1-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

2-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

14-compressed Thủ thuật #2 : Thêm ảnh đại diện

in Mẹo cho nhà cung cấp

Bình luận